Kleje topliwe - Nowy lakiery Dom Serwis. Bejce, lakiery i kleje do drewna, panele DendroLight

BEJCE, LAKIERY, KLEJE, MATERIAŁY ŚCIERNE, NARZĘDZIA
DO DREWNA, MEBLI, PŁYT, PAPIERU
Przejdź do treści

Menu główne:

Kleje topliwe

OFERTA > Kleje
Kleje topliwe do oklejarek
RAKOLL
KLEJ RAKOLL K4/570
Klej topliwy do obrzeży prostych
Własności:
RAKOLL Schmelzkleber K4/570 jest produktem na bazie kopolimeru etylenu i octanu winylu, Cechuje go dobra plynność i „czystość” pracy.
Zastosowanie:
RAKOLL Schmelzkleber K4/570 nadaje się do większości materiałów zalecanych przez producentów obrzeży do stosowania z klejami topliwymi.
Wskazówki stosowania:
Urządzenia okleinujące nastawiać zgodnie z instrukcją.
RAKOLL Schmelzkleber K4/570 może być stosowany w typowy sposób. Dobre wyniki osiąga się w następujących warunkach:
Temperatura otoczenia i materiału: 18–20°C
Wilgotność materiału: 8–10%
Temperatura pracy na wałku: 190–210°C
Prędkość posuwu maszyn powinna być wieksza niż 20 m/min. , aby uniknąć przedwczesnego tężenia kleju, co utrudnia prawidłowe sklejenie. Wytrzymałość mechaniczna i odporność spoiny zależy między innymi od rzeczywistej powierzchni klejenia.

.


.
Odporność termiczna kleju RAKOLL Schmelzkleber K4/570
Odporność termiczna kleju RAKOLL®-Schmelzkleber K4/570 odpowiada wymaganiom stawianym meblom w pomieszczeniach mieszkalnych w umiarkowanej i zimnej strefie klimatycznej . Pomiar odporności termicznej wg metody RAKOLL, test z rosnącą temperaturą, przy zastosowaniu 5 obrzeży melaminowych, 1 obrzeża PCW i 1 z okleiny naturalnej: około +85°C
Czyszczenie:
Elementy urządzenia nakładającego klej topliwy czyścić regularnie, w przeciwnym razie powstaje osad utrudniający wymianę ciepła.
Obrzeża:
Stosowane materiały obrzeżowe różnią się znacznie, nawet w ramach tej samej grupy obrzeży. Konieczne jest przeprowadzenie dokładnych prób klejenia. Należy również przestrzegać zaleceń producenta obrzeży. W wypadku obrzeży z laminatu celowe jest stosowanie tzw. primera (promotora adhezji).
Dane chemiczno – fizyczne
Skład chemiczny: koplimer etylenu i octanu winylu
Lepkość: około 65 000m Pa.s w 204°C
wiskozymetr Brookfield RVT czujnik SC4-29
Punkt mięknięcia: około 102°C
metoda kuli i pierścienia oparta o ASTM E28
Przechowywanie:
Klej RAKOLL®-Schmelzkleber K4/570 przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych.
Uwaga!
Kleje topliwe wydzielają opary mogące drażnić drogi oddechowe (nawet stosowane w zalecanych temperaturach). Należy zapewnić odpowiednie urządzenia odciągające.
KLEJ RAKOLL K4/590
Klej topliwy dla niskich prędkości posuwu
Własności
RAKOLL Schmelzkleber K4/590 jest klejem topliwym o niskiej lepkości, na bazie żywicy syntetycznej (kopolimeru etylenu i octanu winylu), opracowanym dla okleiniarek o małej prędkości posuwu.
Zastosowanie
Schmelzkleber K4/590 może być stosowany do większości materiałów obrzeżowych zaakceptowanych przez producentów. Zalecamy jednak upewnienie się o przydatności kleju do konkretnych zastosowań.
Wskazówki stosowania
Ustawienie urządzeń okleinujących zgodnie z zaleceniami producenta.
Rodzaj i jakość materiału może w dużym stopniu wpływać na przebieg procesu okleinowania.
Dobre wyniki osiągane są w następujących warunkach:
Temperatura otoczenia, materiału i kleju : 18-20ºC
Wilgotność drewna : 8-10 %
Temperatura na wałku nanoszącym 160…180ºC
Posuw od 10 m/min
W wypadku powolniejszych okleiniarek należy zwiększyć naniesienie.
Dane fizyko - chemiczne
Skład kopolimer etylenu i octanu winylu chem.
Lepkość: ok. 7.500 mPa.s (Brookfield RVT Spindel SC 4-29, w 204°C )
Punkt mięknięcia (metoda kuli i pierścienia wg ASTM E 28) ok. 88ºC.
.


.
Odporność termiczna kleju  Rakoll Schmelzkleber K4/590
Odporność termiczna zaokleinowanych obrzeży zależy między innymi od stosowanych materiałów, jakości klejenia. Jest dostosowana do standardowych wymogów odnośnie mebli domowych w klimacie umiarkowanym i chłodnym.
W testach z rosnącą temperaturą uzyskano wartości ok. 70ºC.
Przechowywanie i czyszczenie
Rakoll Schmelzkleber K4/590 należy przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach. Topielniki czyscić regularnie i nie dopuszczać do zbytniego zabrudzenia.
Wskazówki BHP
Prosimy o zapoznanie się z informacją n/t BHP wg zaleceń Unii Europejskiej.
Informujemy, iż nawet w wypadku stosowania ścisle według zaleceń, kleje topliwe wydzielają drażniące substancje lotne.
Konieczne jest więc stosowanie odpowiednich urządzeń wentylacyjnych.
Materiał obrzeżowy
Materiał obrzeżowy może się znacznie różnic pod względem wartości adhezyjnych, nawet w obrębie tej samej grupy produktów. Konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich testów z nieznanymi materiałami w celu zbadania przydatności kleju.
Należy przestrzegać zaleceń producenta obrzeży.
Opakowanie: 25 kg


JOWAT
JOWATHERM 282.50
Zastosowanie: Klej topliwy do oklejania krawędzi przy użyciu okleiniarek o małej prędkości posuwu, również z posuwem ręcznym. Stosowany przy oklejaniu krawędzi płyt oktanami, papierami dekoracyjnymi oraz obrzeżami z PVC, ABS i poliestrowymi.                                                                                                                             
Właściwości: - niska lepkość w stanie stopionym,
                           - niska temperatura pracy,
                           - długi czas otwarty,
                           - krótki czas przejścia z fazy stałej do płynnej,
                           - wysoka stabilność barwy i odporność na utlenianie w stanie płynnym.   
Wskazówki dot. stosowania: Temperatura pracy:170-190° C
                                                            Prędkość posuwu:10-40 m/min 8 - 25 m/min
                                                            Nanoszenie walcowe: nanoszenie dyszą:ok. 1,50                                                               
Dane techniczne: Gęstość [g/cm³]: Zakres mięknienia (szyna grzewcza Kodera) 7 5-85                                               
                                    Barwa: beżowa
Struktura obrzeża oraz parametry pracy wpływają na wynik klejenia. Dlatego zaleca się przeprowadzenie własnych prób.
Czyszczenie: Wstępne czyszczenie odbywa się w stanie gorącym poprzez zdrapywanie szpachlą. Usuwanie pozostałości: w stanie gorącym środkiem 967.00, w stanie zimnym środkiem czyszczącym JOWAT401.10.
Magazynowanie: W pomieszczeniu chłodnym i suchym (15-25°C) przez okres do 12 miesięcy od daty wydania.
Opakowanie: Granulat w workach papierowych, 25 kg netto.
Uwagi: Wskazówki dotyczące postępowania z produktem, transportu i utylizacji zawarte są w kartach bezpieczeństwa.

.


.
JOWATHERM 280.30
.


.
JOWATHERM 280.20
.


.
HENKEL
KLEJ DORUS KS351
.


.
KLEJ DORUS KS217
.


.
KLEJ DORUS KS224/2
Charakterystyka:
- niska lepkość
- niska temperatura nanoszenia  
- szybko topliwy
- bardzo dobra zwilżalność
 - wysoka wydajność kleju
Zastosowanie:
Oklejanie krawędzi na maszynach przelotowych przy prędkości posuwu od 10 m/min
Rekomendowany do okleiniarek z posuwem ręcznym, dla prędkości posuwu 3 m/min
Okleinowanie krawędzi przez nanoszenie kleju bezpośrednio na obrzeże
Materiał obrzeża: okleina naturalna, melamina, poliester, PCW*, ABS*, PP* o grubości do około 1 mm*
Przydatność zależy od indywidualnej charakterystyki obrzeza i jakości jego primerowania
Informacje techniczne:
Temperatura mięknienia (met. pierścienia i kuli) około 85 oC
Lepkość (Brookfield): około 17 000 mPas / 180 oC
Odporność termiczna: około 10 000 mPas / 200 oC
 testowano wg metody firmy DORUS na fornirze dębowym o grubości 0,6 mm ze stopniowo wzrastającą temperaturą
Wskazówki dotyczące stosowania:
Zalecana temperatura pracy: w topielniku: 120 - 140 oC
                                              na rolce nanoszącej klej : 120 - 140 oC
Kolor: Naturalny                                                                                                                                                          
Forma dostawy: Granulat                                                                                                            
Przechowywanie:  Przechowywany w miejscach suchych i chłodnych zachowuje trwałość co najmniej przez 2 lata.                                                                                                          
Etykietowanie: Zgodnie z GefStoffY i zaleceniami Unii Europejskiej etykiety ostrzegawcze, nie są wymagane.                                   
Zdrowie i bezpieczeństwo: Kleje topliwe wytwarzają opary nawet wtedy, gdy temperatura robocza podana w Instrukcji Technicznej nie jest przekroczona. Wydzielający się zapach może być często drażniący. Jeżeli wymienione temperatury zostaną znacznie przekroczone przez dł ższy okres czas , może to prowadzić do dodatkowego niebezpieczeństwa, jakim jest rozkład produktów wydzielających się. Z tego powodu należy przedsięwziąć środki powodujące usuwanie powstających oparów, np. stosując urządzenia odciągowe.

.


.
KLEJ DORUS Q 611
.


.
KLEJ DORUS HKP21/HKP 25 w patronach
Klej topliwy HKP 21 i HKP 25 do oklejania wąskich płaszczyzn Kartrydż do okleiniarki firmy HolzHer
Charakterystyka:
- uniwersalny klej topliwy
- szybko topliwy
- bardzo dobra zwilżalność
Zastosowanie:
Oklejanie krawędzi na maszynach Holz Her ( klej w kartrydżach * przy
prędkości posuwu od 10 m/min
Materiał obrzeża: lite drewno, okleina naturalna, melamina, poliester, HPL*, PCW*, ABS*, PP* ^Przydatność zależy od indywidualnej charakterystyki obrzeża i jakości jego primerowania
Informacje techniczne:
Temperatura mięknienia (met. pierścienia i kuli) około 108 oC
Lepkość (Brookfield): około 87 500 mPas / 200 oC
Odporność termiczna: około 90 oC
testowano wg metody firmy DORUS na fornirze dębowym o grubości 0,6 mm ze stopniowo wzrastającą temperaturą
Wskazówki dotyczące stosowania:
temperatura materiału i otoczenia: 18 <C
wilgotność materiału: 8 - 12 %
czas grzania: 2-4 min
zalecana temperatura pracy: na dyszy nanoszącej klej: 200 - 220 oC
W przypadku długich i grubych paneli należy podnieść temperaturę roboczą. Aby uzyskać cienką spoinę klejową obrzeże musi być dociśnięte z odpowiednią siłą. Jeśli to możliwe, używać tylko obrzeży prostych, w żadnym przypadku skręconych lub mocno zgiętych. W razie niewielkiego zgięcia tak umieścić je w magazynku maszyny, aby strona wypukła skierowana była do płyty.
Cienka warstwa primera, np. DORUS ND 183/1, może poprawić adhezję trudnych do przyklejenia obrzeży.
Kolory: naturalny, biały, brązowy, czarny
Forma dostawy: kartrydże
Przechowywanie: Przechowywany w miejscach suchych i chłodnych zachowuje trwałość co najmniej przez 2 lata.   
Zdrowie i bezpieczeństwo
Kleje topliwe wytwarzają opary nawet wtedy, gdy temperatura robocza podana w Instrukcji Technicznej nie jest przekroczona. Wydzielający się zapach może być często drażniący. Jeżeli wymienione temperatury zostaną znacznie przekroczone przez dłuższy okres czasu, może to prowadzić do dodatkowego niebezpieczeństwa, jakim jest rozkład produktów wydzielających się. Z tego powodu należy przedsięwziąć środki powodujące usuwanie powstających oparów, np. stosując urządzenia odciągowe.

.


.
TERMOLITE

Adhesivos TE 80 NATUR

.


.
Adhesivos TE 60 NATUR

.


.
Adhesivos TE 45 NATUR

.


.
FOLLMANN & CO
FOLCO-MELT EB 1750
.


.
FOLCO-MELT EB 1756
.


.
    Dom Serwis
05-800 Pruszków
ul. Ołówkowa 25       
tel. 22 758 79 71,  fax. 22 728 03 32,
 kom. 609048459,  
e- mail: dom.serwis1@gmail.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego